0 elementów - 0 PLN

Regulamin

Gosnow.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie gosnow.pl, prowadzony przez firmę:


JUSDAM Damian Kankowski

ul. Modrzewiowa 2C/1

81-074 Gdynia

e-mail:gosnow@gosnow.pl

NIP 841-152-03-89

Organ rejestrujący działalność gospodarczą: Urząd Miasta Lębork

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej i numerze:11282


1. JUSDAM prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową dostępną w domenie gosnow.pl.


2. Klienci  mają możliwość korzystania z gosnow.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w gosnow.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na gosnow.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z JUSDAM dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których JUSDAM jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.


3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w gosnow.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a JUSDAM, której przedmiotem są usługi świadczone przez JUSDAM, na warunkach określonych w Regulaminie. 


4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w gosnow.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z gosnow.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.


5. Wszystkie produkty dostępne w gosnow.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej gosnow.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, lub w formie tradycyjnej. 


7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w gosnow.pl w zakładce  Koszty i sposoby dostawy.


8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a JUSDAM dotycząca zakupu danego produktu w gosnow.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w gosnow.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.


9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach gosnow.pl, JUSDAM może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.


10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w gosnow.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:


- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach JUSDAM zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.


- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę:


mBank-BRE Bank SA

38114020040000300271287048


Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym JUSDAM, zamówienie jest przekazywane do realizacji.


 - Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy 24 –DialCom24 Sp. z o.o. krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.


Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w gosnow.pl w zakładce Sprzedaż ratalna Santander.


Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w gosnow.pl w zakładce - Wysyłka i zwroty


11. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

  

12. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach gosnow.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Produkt należy odesłać na adres:


Jusdam

ul. Modrzewiowa 2 C/1

81-074 Gdynia


Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt JUSDAM Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w gosnow.pl pod hasłem Gwarancja na produkty 


13. JUSDAM odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


14. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres gosnow@gosnow.pl, na koszt JUSDAM. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane drogą mailową.


15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że JUSDAM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez JUSDAM albo JUSDAM nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 


16. JUSDAM rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni JUSDAM nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.


17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn.


18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu gosnow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu gosnow.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.


19. Podane przez Klientów dane osobowe JUSDAM zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.


20. JUSDAM może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach gosnow.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez JUSDAM, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w gosnow.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


21. Klient  przy pierwszym logowaniu w gosnow.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z JUSDAM.


22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.


23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez JUSDAM w ramach gosnow.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1


Polityka Ochrony Prywatności


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu Gosnow jest Jusdam, ul.Modrzewiowa 2c/1, 84-074 Gdynia, zwany dalej “Administratorem”.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego sprzedawanych przez Gosnow produktów. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w naszym sklepie.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość na adres: ul.Modrzewiowa 2c/1, 84-074 Gdynia

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Gosnow , przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 24 maja 2018 roku.ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Jusdam
ul. Modrzewiowa 2 C/1
81-074 Gdynia


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JUSDAM
ul. Modrzewiowa 2 C/1
81-074 Gdynia
gosnow@gosnow.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Twój koszyk